Cuộc Chiến: phim cuộc chiến, video cuộc chiến (138)